top of page
Vyhledat
  • barastrakova

Dlouho očekávané "otevření" FIFA Clearing House

Dne 8. listopadu 2022 zveřejnila FIFA balíček novelizovaných předpisů včetně nejnovějšího vydání Pravidel FIFA o statusu a přestupu hráčů (FIFA RSTP), Procedurálních pravidel upravujících fungování FIFA Football Tribunal a komentáře k novým ustanovením RSTP ve vztahu k nezletilým hráčům.


Ve stejný den bylo navíc zveřejněno první vydání pravidel týkajících se fungování tzv. FIFA Clearing House. Vydání těchto pravidel bylo pak pouze předzvěstí toho, že za týden zahájí FIFA Clearing House svou činnost.


Co je to FIFA Clearing House a proč byl vytvořen?


Fotbalový průmysl se neustále rozrůstá a logicky se v něm tak pohybuje větší a větší množství peněz. Ve spojení s touto skutečností se tak začaly objevovat určité problémy, jako je například rostoucí počet klubů, které neplní své platební povinnosti ve vztahu k solidárním platbám a tréninkové kompenzaci. Tyto instituty jsou zakotveny v článcích 20 a 21 FIFA RSTP a zároveň v přílohách 4, 5 a 6 FIFA RSTP a byly vytvořeny s cílem kompenzovat kluby, které přispěly k tréninkovému rozvoji mladých hráčů pro jejich budoucí kariéru. Avšak jak již bylo uvedeno, řada klubů daná pravidla v minulosti nedodržovala a solidární příspěvky a tréninkové kompenzace v souladu s pravidly nehradila. To způsobovalo nejen vyšší počet sporů mezi kluby, ale také finanční problémy „starých” klubů, pro které jsou tyto odměny často klíčové. Jako příklad lze uvést data z roku 2021, když celkový očekávaný příjem ze solidárních příspěvků se rovnal částce ve výši 243,3 mil. USD a skutečná částka, kterou kluby reálně obdržely, se rovnala částce ve výši pouhých 42,8 milionů USD. [1] Mimo jiné z těchto důvodů, se tak FIFA již v roce 2018 rozhodla vytvořit nezávislou „zprostředkovatelskou“ instituci, jejímž prostřednictvím by mohly být procesovány výše popsané platby. [2]


Dle definice uvedené v příslušných předpisech je FIFA Clearing House subjekt, který působí jako zprostředkovatel ve vztahu ke zpracování určitých plateb v systému fotbalových přestupů. Sídlem této instituce je Paříž a dle daných pravidel nemá mít FIFA Clearing House z aktiv, která obdrží a/nebo transakcí které provede, žádný finanční zisk. [3]


Když budeme konkrétnější, hlavní cíle Clearing House FIFA jsou [4]:

  • centralizovat, zpracovávat a automatizovat platby mezi kluby jako první krok související se solidárními platbami (tréninková kompenzace a příspěvek solidarity); a

  • podporovat finanční transparentnost a integritu a zároveň se snažit o zamezení podvodného jednání v rámci systému přestupů hráčů.

Předpoklad velkého dopadu FIFA Clearing House FIFA vyjádřil také prezident FIFA Gianni Infantino během zasedání Rady FIFA v Aucklandu na Novém Zélandu, když prohlásil následující: „Změní to fungování těchto malých klubů, protože jde o velké peníze, které jsou splatné a právě na to jsme velmi hrdí. Konečně to přinese určitou transparentnost a odpovědnost na transferový trh." [5]


Zjednodušeně lze říct, že FIFA Clearing House FIFA by měl v rámci svého fungování vystupovat jako centrální prostředník při vyplácení tréninkových kompenzací a zároveň mít na starosti provádění všech požadovaných kontrol ostatních zúčastněných stran. Z praktického hlediska je třeba také zmínit, že FIFA Clearing House získal ke svému fungování od francouzského úřadu obezřetného dohledu licenci platební instituce. Toto oprávnění umožňuje FIFA Clearing House FIFA zpracovávat a vybírat platby jménem klubů v souladu s evropskými finančními předpisy. I když je to tedy FIFA, kdo je v konečném důsledku odpovědný za provoz FIFA Clearing House, všechny platby budou zpracovávány prostřednictvím samostatného právního subjektu působícího v souladu a v rámci evropského bankovního systému. [6]


Role národních asociací


Jednou ze zainteresovaných stran, která v celém procesu hraje klíčovou roli, jsou národní členské asociace. Jejich prvotním úkolem je pak zahájit celý proces, když spouštěčem může být domácí/mezinárodní přestup či první profesionální registrace hráče, o této skutečnosti uvědomit FIFA, a následně identifikovat potenciální finanční nároky. Kromě toho členské asociace poskytují registrační informace o hráči z elektronického pasu hráče („EPP“). V neposlední řadě jsou členské asociace také subjektem závěrečné kontroly fáze rozdělování finančních prostředků, což je blíže diskutování dále v rámci tohoto textu. [7] [8]


FIFA - webináře


Vzhledem k tomu, že role členských asociací je poměrně důležitá, rozhodla se FIFA uspořádat celkem sedm webinářů s více než 300 zástupci ze 160 členských asociací, když primárním cílem bylo vysvětlit právě fungování FIFA Clearing House formou interaktivních webinářů. [9] Tyto webináře byly pak zaměřeny na výše uvedené klíčové cíle FIFA Clearing House – tedy zpracování otázky centralizace plateb mezi kluby ohledně tréninkových kompenzací, ale také na otázky finanční integrity a transparentnosti v rámci mezinárodního přestupového systému.


Jak to tedy vlastně funguje?Dle slov samotné FIFA se proces vyplácení solidárních plateb prostřednictvím FIFA Clearing House skládá z 5 základních kroků (viz obrázek výše):

  1. komunikace mezi FIFA Clearing House a FIFA týkající se prohlášení o přidělení předmětných plateb včetně informací nezbytných pro zpracování výplaty těchto plateb;

  2. posouzení a kontrola všech zúčastněných stran včetně vypracování due diligence a analýzy rizik;

  3. platba ze strany nového klubu -> FIFA Clearing House;

  4. platba FIFA Clearing house -> tréninkový klub (y) - ihned po obdržení platby od nového klubu;

  5. vypracování reportu ze strany FIFA Clearing House pro FIFA o provedené transakci.

První z výše uvedených fází pak spočívá v tom, že FIFA poskytne FIFA Clearing House všechny informace potřebné pro platbu, tzn. informace o hráči, podrobnosti o "spouštěči události", kontaktní informace, měna, kontaktní informace atd. V souvislosti s měnou je třeba zmínit, že platby za tréninkovou kompenzaci budou prováděny výhradně v EUR a USD. Každá prováděná platba bude navíc posouzena v souladu s EU směrnicí o AML [10] a zároveň s příslušnou francouzskou legislativou. Po celkovém posouzení bude následně platba zhodnocena jako vysoce, středně či nízko riziková.


Pokud jde o druhý krok, ten zahrnuje tři dílčí kroky: posouzení rizik, due diligence a na to navazující schválení či zamítnutí plateb. Při tomto hodnocení se pak berou v úvahu také faktory jako geografická poloha, kde se klub nachází, finanční situace v zemi, finanční situace klubu, stav fotbalu v zemi atd. Due diligence je následně prováděna individuálně vůči třem různým subjektům - klubu jako PO, zástupcům klubu jako FO a v neposlední řadě skutečnému majiteli/majitelům klubu jako FO. Kromě toho je vyžadována zvýšená kontrola v případě, pokud je skutečným majitelem klubu politicky exponovaná osoba (PEP). Na základě výsledků due diligence je klub ze strany FIFA Clearing House následně buď zamítnut jako nezpůsobilý, nebo schválen a lze tak provádět další kroky. Je důležité si uvědomit a zdůraznit, že pouze ty kluby, které prošly výše popsaným hodnocením, mohou využívat a těžit ze systému FIFA Clearing House.


Při tvorbě pravidel myslela FIFA i na odchylky od standardního a ideálního postupu. Proto například tam, kde dojde k zániku klubu, nebo v případě, kdy tréninkový klub neprojde druhým hodnocením souladu s předpisy a stanovenými kritérii, budou odměny za trénink vyplaceny příslušné národní asociaci. V souvislosti s tím je však důležité uvést, že dotyčná členská asociace musí v tomto případě projít stejným posouzením a kontrolou souladu s kritérii jako fotbalové kluby, když v případě neúspěchu bude členská asociace čelit hrozbě v podobě sankcí ze strany FIFA. Navíc, pokud by členská asociace neuspěla v prvním ani v druhém kole kontroly souladu s danými kritérii, ztratila by předmětná částka na splatnosti a k cílovému adresátovi - tréninkovému klubu, by se tak nikdy nedostala.


Doba splatnosti


Jak již bylo uvedeno, platba prostřednictvím FIFA Clearing House může být provedena pouze za předpokladu, kdy všechny zúčastněné strany splní dané požadavky. Po vydání oznámení o platbě má pak nový klub 30-ti denní lhůtu na to, aby platbu na účet FIFA Clearing House provedl. Každá platba pak musí být provedena v plné výši, požadované měně a z bankovního účtu, který byl uveden v rámci předchozí provedené kontroly. Všechny bankovní poplatky a konverze jdou navíc k tíži nového klubu hráče. Jako prevence proti opožděným platbám se pak u všech plateb přijatých později, než v dané lhůtě 30 dnů, uplatní úrok z prodlení ve výši 2,5 % z celkové částky. V případě, že platba nebude provedena ani ve lhůtě 37 dní po vydání prvního oznámení o platbě, informuje FIFA Clearing House příslušné orgány FIFA a klub bude vystaven disciplinárnímu řízení.


Po provedení všech výše uvedených kroků včetně přijetí platby ze strany FIFA Clearing House už konečně nic nebrání tomu, aby byla odpovídající částka odeslána předchozímu tréninkovému klubu/klubům, a to v rámci jednoho až dvou pracovních dnů.


Zprávy pro FIFA


Bez ohledu na výsledek výše popsaného procesu obdrží FIFA v případě každé transakce od FIFA Clearing House (mimo jiné za účelem shromažďování údajů) podrobný report. Obsahem tohoto reportu by měly být informace o obecných datech a statistikách dané transakce, případy možných selhání posouzení a kontroly souladu s kritérií a dále případy možných selhání daných plateb.

[11]

Závěr


Pokud by FIFA Clearing House fungoval podle původního plánu FIFA, věřím, že bude tato instituce klíčovou pomocí pro kluby, které dosahují úrovně na které si mohou dovolit podepisování profesionálních hráčů a které zároveň stále potřebují finanční prostředky pro svůj další růst. Na druhou stranu je do procesu zapojeno obrovské množství osobních údajů (hráči, kluby atd.) a nemohu se tak zbavit obav, že by se tato skutečnost mohla FIFA v určitém okamžiku vymstít. FIFA Clearing House je však na začátku svého provozu a nezbývá než doufat, že přinese onu předpokládanou transparentnost, centralizaci a jistotu pro všechny zúčastněné subjekty.


_____________________________________________________________


ZDROJE :


[1] Článek - FIFA publishes report on ten years of international transfers : https://www.fifa.com/legal/media-releases/fifa-publishes-report-on-ten-years-of-international-transfers

[2] Tisková zpráva - FIFA Clearing House: https://www.fifa.com/legal/football-regulatory/clearing-house

[3] Článek 3.1 and 3.2. Pravidel FIFA Clearing House

[4] Article 1.1 and 1.2 Pravidel FIFA Clearing House

[5] Článek: Long-awaited FIFA Clearing House set to launch: https://www.safa.net/2022/11/14/long-awaited-fifa-clearing-house-set-to-launch/

[6] Tisková zpráva: French banking supervisory authority grants licence to FIFA Clearing House: https://www.fifa.com/legal/media-releases/french-banking-supervisory-authority-grants-licence-to-fifa-clearing-house

[7] Článek: FIFA's Clearing House: Monitoring Training Compensation and Solidarity Contribution Payment: https://lexsportiva.blog/2020/07/15/clearing-house/

[8] Články 6 - 9 Pravidel FIFA Clearing House

[9] FIFA Concludes Clearing House webinars with member associations: https://www.fifa.com/legal/news/fifa-concludes-clearing-house-webinars-with-member-associations

[10] Směrnice (EU) 2015/849 a Rady ze dn 20.5.2015

[11] Materiály k webinářům k fungování FIFA Clearing House

50 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentários


bottom of page