top of page
Vyhledat
 • Vesela Stoilova

FIFA FOOTBALL LAW REVIEW 2022

Aktualizováno: 19. 5. 2022


Od roku 2019 pořádá FIFA výroční přehled toho, co se za poslední rok událo ve světě fotbalového práva (FLAR) a to včetně souhrnu ohledně svých regulačních novinek, judikatuře a hlavních rozhodnutích svých rozhodovacích orgánů, jakož i řízení CAS na ně navazujících.


Minulý rok a včetně několika posledních měsíců roku 2022 přitom přinesly zajímavé regulační změny jak pro FIFA, tak pro svět fotbalu obecně. FLAR 2022 byl zajímavý zejména díky diskusím na témata jako je FIFA Football Tribunal, novinek ve formě FIFA Clearing House, novelizace pravidel pro agenty, nadcházející změny v přestupovém systému, dozvuky Evropské superligy, minimální pracovní podmínky pro ženské fotbalistky a hlavně nové změny RSTP, ke kterým bylo přistoupeno ve světle probíhající války na Ukrajině.


První den přednášek FLAR lze sledovat zde.


První den odstartoval svým krátkým úvodním projevem vedoucího oddělení Legal and Compliance, Emilio García Silvero, ve kterém nastínil výhledy vlastního oddělení do roku 2022:


 • Příloha 7 RSTP - dočasné změny v rámci zaměstnaneckých a registračních pravidel

 • Květen 2022 - FIFA Legal Portal

 • Pravidla pro fotbalové agenty

 • FIFA Clearing House

 • Červenec 2022 - Nová pravidla o hostování hráčů

 • Léto 2022 - aktualizovaná verze manuálu pro TPO a TPI ve fotbalových smlouvách

 • Výkonný program pro fotbalové agenty

Vedoucí oddělení FIFA's Player's Status Department, Erika Montemor Ferreira, poskytla v návaznosti na to přehled smluvních sporů a problémů s registrací a způsobilostí hráčů za uplynulý rok a stručně uvedla koncept FIFA Football Tribunal, který začal fungovat v říjnu 2021

 

FIFA Clearing House


Po jejím projevu se na podium dostavil César Chaparro - vedoucí FIFA Clearing House, který poskytl informace o aktuálním stavu a dalších krocích týkajících se tohoto nového institutu. Postup v rámci FIFA Clearing House funguje v podstatě ve třech hlavních fázích:

 • spouštěč tréninkové kompenzace - pokud je hráč registrován u členské asociace, platba za tréninkovou kompenzaci bude automaticky zaktivována (mezinárodní přestupy, domácí přestupy s mezinárodním prvkem, první profesionální kontrakt);

 • proces elektrického pasu hráče (EPP) - konsolidovaný přehled kariéry hráče;

 • proces platby skrz Clearing House - kontrola souladu postupu zapojených klubů s pravidly FIFA a následná platba nového klubu skrz FIFA Clearing House, který následně přerozdělí finance tréninkovým klubům dle příslušných pravidel.

 

Pravidla fotbalových agentů


Novelizovaná pravidla, jež brzy vejdou v platnost, jsou pravidla pro fotbalové agenty FIFA. O těch hovořil Luis-Villas Boas Pires, vedoucí oddělení právě fotbalových agentů. V současné době procházejí tyto předpisy třetím konzultačním procesem a poté o nich bude hlasováno Radou FIFA.


Od těchto nových předpisů lze pak očekávat například nová pravidla o tom, jak se stát agentem, jak jako agent jednat, jakož i spory a disciplinární záležitosti. Pokud se někdo bude chtít stát licencovaným agentem FIFA, bude muset splnit následující podmínky:

 • být FO

 • vyplnit příslušný online formulář

 • splňovat požadavky způsobilosti - etické požadavky, střet zájmů, žádné vazby na subjekty podnikající v oblasti hazardních her

 • složit zkoušku v rámci jakékoliv členské federace (cca 20 otázek)

 • zaplatit roční poplatky

Dále pokud bude chtít agent vystupovat jako zástupce klientů - hráčů/trenérů, je potřeba splňovat následující požadavky:

 • písemná smlouva s klientem

 • splnění minimální požadavků pro platnost smlouvy

 • výlučné zastoupení

 • specifické požadavky pro nezletilé - absolvování kurzu o zastupování nezletilých - agent bude moci uzavřít s nezletilým smlouvu pouze 6 měsíců předtím, než je hráč způsobilý uzavřít první profesionální smlouvu

 • zastřešená výše provize agenta

Přestože licence agentů FIFA nebudou podléhat žádným časovým omezením, stále budou stanoveny určité požadavky na průběžné licencování agentů, když klíčem bude podmínka nepřetržité činnosti a plnění daných požadavků na vykazování této činnosti.


Pokud jde o spory a disciplinární záležitosti, tak příslušností k řešení sporů je nedána Komora Agentů FIFA, jež je součástí FIFA Football Tribunal. Ta bude tedy řešit spory mezi fotbalovými agenty a jejich klienty a co je zajímavé, také mezi agenty samotnými. Pokud jde o disciplinární záležitosti, tak v rámci disciplinárních přestupků spojených pouze s jedním územím členské asociace bude tato členská asociace muset řešit vymáhání v rámci své jurisdikce v souladu s vlastními předpisy. V případě mezinárodního rozměru to pak bude FIFA, kdo bude oprávněn sankcionovat jakékoli nedodržení a porušení vlastních pravidel.

 

Novelizace systému přestupů hráčů


Později téhož dne vystoupila Ornella Desirée Bellia, šéfka oddělení Profesionálního fotbalu FIFA. V rámci svého příspěvku poskytla přehled nedávných změn v systému přestupů hráčů se zaměřením na tři hlavní témata: hostování hráčů, problematika nezletilých hráčů a aktualizovaná příloha 7 FIFA RSTP.


Nová pravidla týkající se hostování hráčů vstoupí v platnost 1. července 2022, když je zároveň stanoveno přechodné období, v rámci kterého budou platit určitý speciální režim nových pravidel. Někdo by se mohl divit, proč FIFA přistoupila k tak rozsáhlé novelizaci pravidel o hostování hráčů, a tak FIFA v rámci jejich představení představila čtyři hlavní důvody této novelizace:

 • rozvoj mladých hráčů

 • podpora konkurenční rovnováhy

 • prevence "hromadění" hráčů

 • omezení nekalých praktik

Hlavní změny pak spočívající v následujícím:

V nových pravidlech o hostování hráčů je pak obsaženo několik omezení. Za prvé, klub může mít v jednu chvíli na hostování ve vztahu k jinému klubu, a to ať už ve svém klubu, či působícím v druhém klubu, pouze tři hráče v jedné sezóně. Zároveň byl stanoven maximální počet hráčů, kteří mohou být v rámci sezóny na hostování přijati či odesláni do jiného klubu - viz. přehled níže.


Nejdůležitější je pak dle našeho názoru existence výjimky z obecného omezení počtu hráčů zapůjčených na hostování, a to tzv. výjimka pro hráče U21 trénované klubem. Samotný koncept této výjimky bude implementován v rámci dalšího dodatku pravidel FIFA RSTP.

Dalším dílčím tématem v souvislosti se změnami přestupního systému byly navrhované změny regulačního rámce pro nezletilé. Mezi čtyři hlavní diskutovaná témata patří následující okruhy:

 • humanitární výjimka - navrhovaná změna ve znění "jakékoliv okolnosti kdy je závažně ohrožen život nezletilého"

 • soukromé akademie - vylepšení mechanismu reportů a povinnost klubů a akademii uzavřít smlouvu

 • bezpečnostní standardy - nové povinnosti pro kluby k zajištění bezpečnosti nezletilých

 • zkušební doba - nová definice a související pravidla

Výše uvedené změny jsou pak momentálně předmětem diskuze mezi FIFA a dalšími zúčastněnými stranami a na další vývoj si tak musíme počkat.


Tématem, které nejspíš vzhledem k současné mezinárodní situaci vzbudilo nejvíc pozornosti, je dočasná implementace Přílohy 7 FIFA RSTP, jež zavádí změny týkající se zaměstnaneckých poměrů a registrace hráčů.V praxi to znamená, že níže uvedené povinnosti dotčených hráčů a klubů jsou v podstatě pozastaveny:

 • povinnost poskytovat sportovní služby

 • povinnost platit odměnu hráčům/klubům

Hráči a trenéři jsou pak do 30. června 2022 považováni za hráče/trenéry bez smlouvy a mohou podepsat novou smlouvu s jiným klubem, aniž by porušili ustanovení FIFA RSTP o ukončení smlouvy. Pokud jde o registraci hráčů, tak zahraničním hráčům bude umožněna registrace do klubu v členské asociaci mimo přestupové období pokud se tento přestup uskuteční do 7.dubna 2022 (nutno zadat pokyn k přestupu do TMS).

 

Na konci prvního dne vystoupil šéf FIFA Legal Strategic Projects, Theodor Giannikos, který představil projekt FIFA Legal Portal.


Řízení před FIFA a CAS


Carlos Schneider, ředitel soudních orgánů FIFA, věnoval svůj čas na pódiu přehledu disciplinárních a etických řízení vedených u FIFA za uplynulý rok. Níže uvedené pak poskytuje pohled na budoucí případy a rozhodnutí přijatá disciplinární komisí FIFA kterým vévodí trend rychlého řešení sporů.


Konkrétní případy o kterých hovořil, a kterými se zabývaly soudní orgány FIFA, se týkaly haitských případů sexuálního zneužívání v souvislosti s řízením proti Jeanu Bartovi (bývalému prezidentovi Haitského fotbalového svazu), vyšším úředníkům CAF obviněným ze špatného hospodaření a zpronevěry finančních prostředků a darů a rozhodnutí, které bylo nedávno vyčleněný CAS - Issa Hayatou.


Carlos Schneider dále zmínil důležitou judikaturu CAS související s porušením disciplinárních a etických pravidel a nastínil nejvýznamnější poznatky z těchto rozhodnutí za uplynulý rok. Mezi tyto rozhodnutí patří např.:

 • CAS 2019/A/6489 Juan Angel Napout Barreto v. FIFA

 • CAS 2019/A/6344 Marco Polo del Nero v. FIFA

 • CAS 2019/A/6665 Ricardo Terra Teixeira v. FIFA

 • CAS 2020/A/7592 Ahmad Ahmad v. FIFA

 • CAS 2019/A/6439 Samson Slasia v. FIFA

 • CAS 2020/A/7388 Manuel Irenio Lopes Nascimento v. FIFA

Na závěr prvního dne promluvil ředitel litigačního oddělení FIFA Miguel Liétard. V rámci své řeči hovořil primárně o řízeních CAS proti rozhodnutím FIFA, kterých bylo v roce 2021 492. Je zajímavé, že v mnoha řízeních nebyla FIFA povolána jako strana (368) a drtivá většina odvolání pocházela z rozhodnutí FIFA Players' Status Committee.


Dva případy byly dokonce panem Liétardem podrobně diskutovány, když oba se týkaly smluvních sporů a jednalo se o rozhodnutí CAS 2020/A/6899 Cádiz FC & Mamadou Mbaye v. FIFA & Watford a CAS 2020/ A/6930 Watford FC v. Cádiz FC & Mamadou Mbaye.

 

Druhý den FLAR lze sledovat zde.


V rámci druhého dne byla diskutována témata jako je článek 15 disciplinárního řádu FIFA týkající se vykonatelnosti rozhodnutí, Evropská superliga, sportovní sukcese a minimální standard pracovní ch podmínek v ženském fotbale. Výkon rozhodnutí a jejich dodržování spadající pod článek 15 Disciplinárního řádu FIFA a sportovní sukcese jsou přitom tématy, která mají velký význam pro mnoho zúčastněných stran fotbalového světa.

 

Evropská Super League


Možná nejpozoruhodnější právní diskuse se týkala Evropské superligy, jejíž komplexní právní analýzu provedla Patricia Moyersoen. Zajímavým hlediskem bylo, že pyramidovou strukturu fotbalových organizací lze skutečně kvalifikovat jako kartel, který ovlivňuje soutěžní právo EU (článek 101 SFEU), který je rovněž v dominantním postavení (článek 102 SFEU). Rozhodujícím bodem však je, zda bylo a je chování FIFA a UEFA ve vztahu k jejich reakci a akcím podniknutým proti klubové části ESL v rozporu se soutěžním právem EU.


Pokud se podíváme na věc z obou stran pohledu, tak argumenty jež hovoří ve prospěch FIFA jsou následující:

 • ochrana oprávněných zájmů jako je integrita soutěží, mechanismus solidárních plateb, vzdělávání a zdraví hráčů, transparentnost vedení klubu a financování prostřednictvím licenčního systému

 • ochrana evropské fotbalové struktury - otevřené soutěže založené na rovných šancích pro všechny - sportovce i kluby

 • ESL si může vytvořit svou vlastní soutěž, ale tyto kluby musí vystoupit z FIFA a UEFA a následně nesmí hrát v soutěžích organizovaných a pořádaných FIFA/UEFA

Na druhou stranu mezi argumenty ESL patří:

 • diverzifikace nabídky fotbalového programu fanouškům

 • otevření pracovního trhu hráčů

 • větší soutěživost a unikátní momenty

 • více finančních prostředků investovaných do světa fotbalu

Proti ESL však existují také silné protiargumenty - svou povahou se totiž jedná se o kartel, který se rozhodl vytvořit polouzavřenou soutěž a který vytváří nerovnováhu když jde proti pravidlům soutěžního práva.


Na závěr vyjádřila Patricia Moyersoen zajímavý názor a sice, že soft law nejspíš zvítězí ve světle možných řešení, kterými se tento spor může řídit.


Již nyní přitom můžeme vidět účinek oznámení a následné rychlé smrti ESL v reformě UEFA na klubové soutěže a přesněji v novém formátu Ligy mistrů, který bude zaveden od roku 2024. V budoucnu se bude základní části účastnit 36 klubů (místo 32) a kluby odehrají o 4 zápasy navíc. Dá se tak říci, že ESL prakticky donutila UEFA změnit model svých soutěží.


 

Sportovní sukcese a Insolvence


Právní diskuze účastníků následně pokračovaly dalším tématem - sportovním nástupnictvím a insolvencí v podání známého arbitra CAS Urlicha Haase. Dříve toho dne přitom hovořili Gustavo Abreu (rozhodčí CAS) a Rafael Trevisán (právník) o pozitivním vlivu na prosazování článku 15 FIFA DC. Otázkou však zůstává – co se stane s článkem 15 a jeho aplikací, pokud je dlužník v platební neschopnosti?


Níže lze nalézt několik stručných bodů ke kterým v rámci svých závěrů pan Haas došel:


 

Women's Football Minimum Labour Conditions

Poslední téma dne bylo prezentováno formou debaty u kulatého stolu. V rámci toho byly diskutovány minimální pracovní podmínky hráček v ženském fotbale. Mezi účastníky patřili Monserrat Jiménez (CONMEBOL), Javier Vijande Penas (FIFA Football Tribunal), Luiz Felipe Santoro (CBF), Erika Montemor Ferreira (FIFA Players' Status) a Gonzalo Mayo (Atlético River Plate).


V roce 2021 byly totiž v rámci pravidel FIFA zavedeny minimální standard pracovních podmínek pro ženské fotbalistky, které se konkrétně týkaly minimálních pracovních podmínek a ochrany mateřství, které zahrnují:

 • povinná odměna (čl. 18 par. 7 RSTP)

 • návrat po mateřské dovolené (čl. 18quater RSTP)

 • registrace hráček (čl. 6 par 1 RSTP)

 • ochrana hráček během těhotenství (čl. 18quater RSTP)

 • special protection from dismissal (article 18quater RSTP)

Účastníci debaty pak diskutovali o důvodech provedených změn, o procesu přípravy regulačního rámce, o situaci ženského fotbalu v Brazílii a Argentině, a neposlední čadě o tomo tom, jak změny vyvinul CONMEBOL a jak je doposud implementovaly kluby.


FIFA Football Law Annual Review tak byla tradičním výročním přehledem fotbalového práva FIFA a lze jí považovat za skvělou příležitostí pro právnickou část světa fotbalu která může tímto způsobem dohnat právní a regulační vývoj za poslední rok a získat přehled o tom, co lze očekávat v blízké budoucnosti.51 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page