top of page
Vyhledat
 • barastrakova

Jak FIFA otřásla světem fotbalových agentů

Celý fotbalový svět na ně netrpělivě čekal a pracovalo se na nich mnoho let. Během mistrovství světa v Kataru jsme se dočkali a 16. prosince 2022 byla nová pravidla FIFA Football Agents Regulations týkající se fotbalových agentů (FFAR) konečně přijata.


Vstup v platnost a přechodná období


Samotný soubor pravidel vstoupil v platnost 9. ledna 2023, přesto se na několik ustanovení vztahuje přechodné období. První balíček ustanovení upravujících proces, jak se stát fotbalovým agentem (články 1-10 a 22-27) vstoupil v platnost už 9. ledna 2023, zatímco ustanovení upravující samotnou činnost fotbalových agentů (zbývající články) vstoupí v platnost až 1. října 2023.


Rozsah působnosti


Jak se dalo rozumně očekávat, FFAR se vztahuje pouze na mezinárodní systém, tedy všechny smlouvy o zastupování s jakýmkoli mezinárodním elementem a také jakékoli další jednání související s mezinárodním převodem/transakcí, či jiným mezinárodním prvkem.

FFAR, článek 2Pravidla národních federací


V souladu s hlavními cíli přestupního systému hráčů - např. ochrana smluvní stability a zachování konkurenční rovnováhy, mají členské asociace povinnost implementovat FFAR do svých vlastních národních předpisů a to do 30.září 2023. Pravidla národních asociací pak musí být v souladu s FFAR a zároveň v souladu s kogentními ustanoveními vnitrostátního práva.


FFAR, článek 3


Získání licence


K získání agentské licence FIFA je pak zapotřebí podniknout následující kroky:


a) odeslání kompletní žádosti o licenci prostřednictvím platformy FIFA;

b) splnění požadavků způsobilosti;

c) úspěšné složení zkoušky FIFA; a

d) placení ročního poplatku FIFA.


FFAR, článek 4


V průběhu aktuálního roku jsou naplánovány dva termíny pro podání přihlášky a následné vykonání zkoušky – jeden na jaře a druhý na podzim. Podrobný časový harmonogram poskytla FIFA v příloze č. 2 FFAR.


Výjimku z povinnosti složení zkoušky FIFA mají fotbaloví agenti, jež získali svou licenci podle předpisů FIFA o hráčských agentech z roku 2008 a kteří jsou zároveň stále registrováni jako zprostředkovatelé u dané členské asociace - dle terminologie FIFA se jedná se o takzvané "původní fotbalové agenty".


Jak bylo uvedeno výše, tak další důležitou novinkou je, že licence bude podléhat ročnímu poplatku. Jeho výši bude FIFA oznamovat každoročně prostřednictvím svého oběžníku - v současné době tento poplatek činí 600 USD.


Požadavky způsobilosti


Nová pravidla dále stanovují řadu požadavků, které musí agent splnit nejen v době podání žádosti, ale zároveň v době získání zprostředkovatelské licence FIFA:


Kritéria pro žadatele:

 • neuvádět ve své žádosti nepravdivá, neúplná nebo zavádějící prohlášení;

 • žadatel nebyl nikdy obviněn z trestného činu souvisejícího s: organizovaným zločinem, obchodem s drogami, korupcí, úplatkářstvím, praním špinavých peněz, daňovým únikem, podvodem, match-fixingem, zpronevěrou finančních prostředků, porušením svěřenecké povinnosti, paděláním peněz, nezákonnými obchodními praktikami, sexuálním zneužíváním, násilným trestným činem, sexuálním obtěžováním, vykořisťováním nebo obchodováním s dětmi nebo zranitelnými mladými dospělými;

 • nikdy nebyl suspendován/diskvalifikován na dva roky nebo déle za nedodržení pravidel etiky a profesionálního chování;

 • nesmí být funkcionářem ani zaměstnancem FIFA, konfederace, členské asociace, ligy, klubu, orgánu, který zastupuje zájmy klubů nebo lig nebo jakékoli organizace spojené přímo či nepřímo s takovými organizacemi a subjekty (s výjimkou zastupování zájmy fotbalových agentů);

 • nevlastnit, ať už osobně, nebo prostřednictvím své agentury, žádný podíl v klubu, akademii, lize nebo být jediným akcionářem ligy.

Další požadavky:

 • během posledních 24 měsíců nebylo zjištěno, že by prováděl/poskytoval služby agentů bez požadované licence;

 • nebyl prohlášen úpadek nebo nebyl většinovým akcionářem, CEO nebo klíčovým představitelem společnosti, na kterou byl v posledních 5 letech prohlášen konkurz;

 • neměl v posledních 12 měsících žádný podíl v žádném subjektu, společnosti nebo organizaci, která zprostředkovává, organizuje nebo provozuje sportovní sázení.

FFAR, článek 5Specifické prvky smluv o zastupování


Po úspěšném složení zkoušky fotbalového agenta a získání licence pak mohou agenti poskytovat služby (členské asociaci, klubu, hráči, trenérovi nebo Single-Entity League) pouze po podepsání smlouvy o zastupování.


V souladu s hlavním cílem ochrany smluvní stability uvádí FFAR několik požadavků a zvláštností dohod o zastupování.


Minimální požadavky na takové smlouvy se řídí dlouhodobou judikaturou CAS a aby byly platné, musí obsahovat následující prvky:

 • jména smluvních stran;

 • dobu trvání smlouvy (pokud byla ujednána);

 • výši poplatku za poskytování zprostředkovatelských služeb;

 • povahu služeb fotbalového agenta, které mají být poskytovány;

 • podpisy smluvních stran.

Další smluvní ustanovení se týkají doby trvání smluv o zastupování, která nesmí přesáhnout 2 roky a lze ji prodloužit pouze podpisem smlouvy nové. Předpisy nicméně neomezují dobu trvání takových smluv mezi agenty a angažujícími subjekty a uvolňujícími subjekty (nejčastěji kupující a prodávající klub).


FFAR věnuje zvláštní pozornost dvojímu zastupování a objasňuje, že dvojí zastupování je povoleno pouze jednotlivci a kupujícímu subjektu v rámci stejné transakce za předpokladu, že strany poskytnou svůj předchozí písemný souhlas.


Duální zastoupení není například povoleno v následujících případech ve stejné transakci:

 • prodávající klub a hráč; nebo

 • kupující a prodávající klub; nebo

 • všechny zúčastněné strany v rámci jedné transakce.

FFAR, článek 12


Speciální pravidla o zastupování nezletilých hráčů


S nezadržitelným nárůstem přestupů nezletilých se FIFA snaží nabídnout nezletilým hráčům co největší ochranu a FFAR v tomto nejsou výjimkou.


Podle FFAR mohou fotbaloví agenti kontaktovat nezletilého a/nebo jeho zákonného zástupce pouze 6 měsíců před tím, než nezletilý dosáhne věku, který jim umožňuje podepsat první profesionální smlouvu (v souladu s právem platným v dané zemi).


Kromě toho musí fotbaloví agenti před kontaktem s dotyčným nezletilým získat písemný souhlas rodiče/zákonného zástupce.


Asi nejvýznamnější a vítanou změnou je zavedení zákazu získat provizi za zastupování nezletilých, pokud dotyčný nezletilý nepodepisuje svou první nebo další profesní smlouvu.


FFAR, článek 13


Konec zastupování všech stran smlouvy


Jak již bylo uvedeno výše, v dnešní době není výjimečné, že agent zastupuje všechny zúčastněné strany (hráče, aktuální klub i klub angažující) v transakci. S příchodem nových předpisů v platnost však již nebude možné zastupovat všechny tři strany v jakékoli transakci, když maximálně bude možné zastupovat dva subjekty – např. hráče a angažující klub. Zároveň nebude možné toto pravidlo obejít využitím jiného agenta ze stejné agentury nebo jakoukoli jinou - formální i neformální dohodou mezi agenty.

FFAR, článek 12 (8, 9)


Zastropování cen za poskytování služeb


Jednou z nejkontroverznějších změn je zavedení stropu na poplatky agentům a to v následující výši:

Klient

Max. výše poplatku

Roční odměna jednotlivce je nižší nebo rovna 200 000 USD (nebo ekvivalent)

Roční odměna jednotlivce nad 200 000 USD (nebo ekvivalent)

Jednotlivec - Hráč / Trenér

5 % z odměny jednotlivce

3 % z odměny jednotlivce

Kupující klub

5 % z odměny jednotlivce

3 % z odměny jednotlivce

Kupující klub a jednotlivec

10 % z odměny jednotlivce

6 % z odměny jednotlivce

Prodávající klub (poplatek za přestup)

10 % poplatku za převod hráče mezi kluby


Kdo a kdy může zaplatit agentovi


Další obrovskou změnou je zavedení principu „platí klient“, který v zásadě omezí kluby v placení poplatků agentům jménem hráčů, pokud odměna hráče není nižší než 200 000 USD. To bylo přitom doposud běžnou praxí, která umožňovala provize ve vyšších částkách, protože kluby jsou logicky v lepší finanční situaci než samotní hráči a mohly si vyšší provize finančně dovolit. I když cílem FIFA bylo pravděpodobně snížit výši provizí, lze očekávat, že hráči budou na to konto požadovat vyšší platy, aby si mohli následně dovolit vyplatit agenty. Pokud to navíc budou skutečně hráči, kdo bude povinen agentům platit, lze dle našeho názoru očekávat nárůst sporů mezi těmito zúčastněnými stranami.


FFAR, článek 14 (2)


Co se týče doby splatnosti provize ze strany hráče/trenéra nebo angažujícího klubu, ta nastane vždy až po uzavření příslušného přestupového okna a navíc, a to je důležitější, platby budou prováděny v tříměsíčních splátkách po dobu trvání sjednané smlouvy. Je-li však doba trvání sjednané smlouvy kratší než šest měsíců, měla by být platba uhrazena jednorázově při skončení platnosti dané smlouvy.


Dalším významným pravidlem je, že pouze odměna, kterou jednotlivec skutečně obdržel, může podléhat následné výplatě provize. V praxi to znamená, že pokud dojde k prodlení s platbou ze strany klubu a hráč peníze neobdrží, agent nemá nárok na výplatu dané provize. Zároveň nebude mít agent nárok ani na žádnou provizi, která ještě není splatná, pokud byl hráč v mezidobí převeden do jiného klubu před vypršením původní sjednané smlouvy.


Pokud jde o poplatek za službu splatný prodávajícím klubem, bude provize splatná po obdržení každé splátky poplatku za přestup, kterou prodávající klub obdrží.


FFAR, článek 14A to není všechno


Protože jedním z cílů FIFA je být transparentnější, existuje několik předpisů, které se snaží zavést požadovanou transparentnost a učinit FIFA co nejkomplexnější. V tomto případě FIFA propojila nedávno vydané předpisy FIFA Clearing House s FFAR, a proto bude vyžadováno, aby byly všechny relevantní dokumenty týkající se agentů (smlouvy o zastupování) předloženy FIFA. Všechny platby by měly být navíc prováděny prostřednictvím FIFA Clearing House, takže FIFA může být plně informována o tom, kdo, jak a v jaké výši dostává zaplaceno.


FFAR, článek 14 (13)


V neposlední řadě FIFA plánuje otevřít speciální rozhodovací orgán v rámci FIFA Football Tribunal, která by se měla zabývat mezinárodními spory mezi agenty a ostatními subjekty. To je dle našeho názoru pro všechny zúčastněné skvělá zpráva, protože v posledních letech bylo velmi obtížné vymáhat pohledávky v různých jurisdikcích a jak všichni víme, CAS nepatří k nejlevnějším a nejrychlejším způsobům řešení sporu.


FFAR, článek 20


Závěr


Jak bylo řečeno v úvodu tohoto článku, na nová pravidla upravující činnost fotbalových agentů se čekalo mnoho let a jejich obsah byl po celou dobu vyjednávání zahalen tajemstvím. Ačkoliv se mluvilo o zastropování maximální výše poplatku a dalších povinnostech, nikdo pořádně nevěděl, jaký obsah budou pravidla ve finále mít, a co to bude pro svět fotbalových agentů znamenat. S e samotnou publikací pravidel se pak zvedla poměrně velká vlna odporu ze strany samotných agentů. Ze strany European Football Agents Association (Evropská asociace fotbalových agentů) se dokonce objevila informace, že plánují celou věc řešit prostřednictvím Soudního dvora Evropské Unie, podobně jak je tomu například ve věci Evropské superligy. Jejich argumentem je, že s nimi FIFA obsah pravidel nijak nekonzultovala a že se jedná o takové omezení trhu, které je v rozporu s právem EU. Časem tak uvidíme, jak se nová pravidla uchytí, jaká bude jejich vynutitelnost a jestli se bude jejich obsah skutečně na úrovni EU řešit. Co je ale jisté je, že letošní letní přestupové okno - tedy poslední období, kdy nebudou nová pravidla platit v plném rozsahu, bude asi nejrušnější, které jsme za poslední roky zažili.84 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page