top of page
Vyhledat
  • barastrakova

Loot boxes - hazard v krabičce?

Svět e-sportu je jedním z nejrychleji se rozvíjejících se odvětví a právní úprava této oblasti se tak tvoří tzv. "za pochodu". Tento proces s sebou logicky přináší rozličné problémy a otázky, které je potřeba postupně řešit. Názornou ukázkou je pak problematika tzv. "loot boxů", když hlavním bodem diskuze je otázka, zda by měly být loot boxy považovány z právní stránky za hazard či nikoliv.


Loot box je svou povahou virtuální krabička prostřednictvím které si za určitý poplatek - v průměru 3$, lze koupit předem nespecifikovaný předmět, jež může hráč následně využít ve hře. Tento předmět může mít povahu nového nástroje, dovednosti postavy se kterou hráč hraje nebo třeba odemknutí další úrovně hry. Jak bylo však uvedeno výše, hráč nikdy předem neví, co se v loot boxu bude ukrývat a zda mu to ve hře vůbec pomůže. Tato podobnost loot boxů s hazardem, tj. získání nejisté odměny výměnou za peněžní prostředky, vedla k vypracování několika studií, jejichž závěrem je, že určité typy loot boxů skutečně mohou být považovány za "psychologicky podobné hazardu". Loot boxy jsou přitom zdrojem obrovských zisků, když, dle nedávných odhadů se v následujících dvou letech částka kterou za nákup loot boxů hráči napříč spektrem online her utratí bude rovnat 50 miliardám dolarů ročně. [1]


Výše popsaný systém vyvolává velkou míru kontroverze a to jednak z důvodu nekonzistence v rámci právního zařazení loot boxů, tak zároveň z pohledu právní úpravy zdanění zisků z nich plynoucích. Mimo legislativní otázky je však dalším zdrojem diskuzí fakt, že koncovým zákazníkem jsou ve valné většině případů mladiství, na které může mít pokušení ve formě loot boxů neblahý vliv.Právní úprava loot boxů ve světě


V České republice je problematika hazardu upravena v zákoně č. 186/2016 Sb., Zákon o hazardních hrách. [2] Tento zákon zákon obsahuje ustanovení s taxativním výčtem her, které spadají do jeho působnosti a loot boxy se v seznamu nenachází. Ačkoliv se vedou diskuze, že by je bylo možné zařadit pod "technické hry", což by je do působnosti zákona o hazardních hrách zahrnulo, pro tento závěr zatím neexistuje žádný právní základ. Tato nejasnost vede logicky k dalším otázkám a to konkrétně k problematice daní, když příjmy z her které nejsou upraveny zákonem o hazardních hrách nemohou být dle této legislativy předmětem daně z příjmu. Absence jakékoliv právní úpravy loot boxů, které jsou mimo jiné, jak již bylo uvedeno výše, cílené na nezletilé, tak přináší vydavatelům her vysoké zisky s minimálním rizikem ztráty. V porovnání s klasickým hazardem, kde je právní úprava velice přísná, se tak dle mého názoru jedná o relativně velký nepoměr. Stejně tak zarážející je pak dle mého nedostatečná ochrana samotných hráčů, když v případě loot boxů není k k jejich nákupu třeba naplnění žádných kritérií, což je v porovnání s klasickým hazardem, u kterého je minimálním požadavkem dosažení určitého věku, opět výrazné zvýhodnění.


Skutečnost, že loot boxy jsou často dostupné ve hrách které hrají nezletilí - když gambling nezletilých je ilegální po celém světě, byl jedním z důvodů, proč byl tento koncept v Belgii po rozsáhlé debatě v roce 2018 úplně zakázán. Spouštěčem legislativní změny byla v tomto případě hra předního vydavatele EA - Star Wars Battlefront II. Získání klíčových postav v této hře bylo podmíněno právě nákupem loot boxů, což vyvolalo silnou vlnu nevole ze strany hráčů. Výsledkem této aféry bylo stažení loot boxů ze strany EA a zákaz loot boxů ve formě zákona.


Někde napůl cesty jsou země jako Španělsko či Velká Británie. Španělští legislativci nedávno oznámili záměr Parlamentu novelizovat Zákon č. 13/2011, o regulaci hazardních her. Tato novelizace by měla vést k potenciální klasifikaci loot boxů mezi hazardní hry a tím pádem zařazení pod gambling. [3] Současně vláda vydala prohlášení, že byla zahájena veřejná debata týkající se případných uvalení poplatků a zároveň požadavku získání licence pro vydavatele her, které obsahují možnost zakoupení loot boxů.


Ve výše zmíněné Velké Británii pak debata ohledně problematiky loot boxů probíhá už několik let. Závěrem zprávy vydané Sněmovnou lordů pak je, že většina z diskutovaných problémů nevyžaduje přijetí nových zákonů a lze je tak zařadit pod úpravu stávající. Zpráva zároveň zmiňuje, že 55 tisíc lidí, kteří mají ve Velké Británii problém s gamblingem, jsou nezletilí mezi 11 - 16 rokem. To je dle mého názoru číslo, které je minimálně alarmující . Právě z toho důvodu tak tamní legislativci, konkrétně více než dvě třetiny z nich, volají po rozšíření úpravy, aby se riziko vzniku závislosti snížilo a zároveň byla upravena i otázka zdanění. [4]


V neposlední řadě bych ráda zmínila Indii, ve které se svět e-sportu rozvíjí raketovou rychlostí. Hazard obecně je v Indii upraven Veřejným zákonem o hazardu z roku 1867. Ten rozděluje hry na "hry dovedností" a "hazardní hry", když později uvedené jsou zákonem zakázány. Regulaci online her V indii však dle mého názoru nelze považovat za dostatečnou, když upravuje pouze hazardní hry které se odehrávají v "jakémkoliv domě, zděném prostoru, místnosti nebo jiném místě označovaném jako společná herna".[5] Podle indické ústavy jsou navíc státy zmocněny přijímat zákony a ukládat daně z hazardních her, když tyto právní předpisy mají aplikační přednost před Veřejným zákonem o hazardních hrách.[6] V současné době pak online hazardní hry regulují pouze dva státy a nedostatečná právní úprava tak vede k tomu, že se vodítkem v soudní praxi často stávají dříve vydaná soudní rozhodnutí. [7]Výše uvedený nedostatek právní úpravy spolu se souvisejícími riziky samozřejmě přináší své následky. Jedním z nich je hromadná žaloba proti ilegálním ziskům plynoucích z hazardu, kterou proti EA podali v Kanadě dva zákazníci jménem všech hráčů, kteří si kdy v rámci her - Madden NFL a NHL, někdy loot box zakoupili. Pokud tato žaloba bude mít úspěch, tak by to pro EA mohlo znamenat finanční náklady obrovských rozměrů, když žalobci si nárokují jakoukoliv škodu která nákupem loot boxů vznikla od roku 2008. [8]


Dalším ze států kde se EA nachází v nesnázích je Nizozemsko a to v souvislosti se hrou FIFA. Soud v první instanci zde rozhodl o nelegálnosti loot boxů a umožnil nizozemskému orgánu pro hazardní hry vymáhat pokutu, jež byla původně uložena již v roce 2019. Momentálně se však čeká na rozsudek v rámci odvolání a EA tak prozatím loot boxy ze hry stahovat nemusí, když prvoinstanční rozsudek není dosud z důvodu odvolání ze strany EA vykonatelný. [9]


Jak jsem se zmínila na začátku tohoto článku, svět e-sportu je momentálně jedním z nejrychleji se rozvíjejících odvětví a je mu tak potřeba věnovat pozornost a to mimo jiné také po právní stránce. Ať už totiž loot boxy jsou považovány za hazard či nikoliv, rozhodně z nich plynou obrovské zisky, které v mnoha případech kvůli absenci právní úpravy nejsou nijak zdanitelné. Zároveň je zde několikrát omílaný faktor ochrany mladistvých a celkově ochrany hráčů před riziky hazardu, který by rozhodně neměl být opomíjen. Dle momentálního přístupu jednotlivých států a probíhajících soudních řízení tak tedy můžeme pouze doufat, že se právní úpravy brzo dočkáme a loot boxy už dál nebudou "čertem v krabičce".


ZDROJE


[1] https://www.latimes.com/business/story/2020-12-11/video-game-loot-boxes-gambling#:~:text=Stanley%20Pierre%2DLouis%2C%20president%20of,%2C%E2%80%9D%20he%20said%20by%20email


[2] Zákon č. 186/2016 Sb. zákon o hazardních hrách, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-186


[3] https://freegametips.com/lootboxes-will-be-considered-a-game-of-chance-by-law-in-spain/


[4] https://www.esports.net/news/ea-games-legal-trouble-over-loot-box/


[5] Selection 1, The Public Gambling Act, 1867


[6] Entry 34 and Entry 62, List II, Article 246, Seventh Schedule, Constitution of India


[7] Nishith Desai Associates. “The Curious Case of the Indian Gaming Laws.”

http://www.nishithdesai.com/fileadmin/user_upload/pdfs/Research%20Papers/The_Curious_Case_of_the_Indian_Gaming_Laws.pdf


[8] https://www.esports.net/news/ea-games-legal-trouble-over-loot-box/


[9] https://www.esports.net/news/ea-games-legal-trouble-over-loot-box/


56 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page