top of page
Vyhledat
  • Vesela Stoilova

První a snad ne poslední průvodce klubovými licencemi v ženském fotbale

FIFA nedávno prostřednictvím oběžníku č. 1794 oficiálně oznámila vydání nového a komplexního průvodce klubovými licencemi v ženském fotbale, když jedním ze zásadních cílů 8 vize FIFA 2020-2023 – „Urychlení růstu ženského fotbalu“ je právě profesionalizovat a dále rozvíjet fotbal žen.

Průvodce tak ve snaze o rozvoj doplňuje report "Udávat tempo: Srovnání a report ženského fotbalu" a program FIFA pro vývoj ženského fotbalu a potvrzuje tak odhodlání FIFA zvyšovat kvalitu a standard ženských a fotbalových lig napříč fotbalovým prostředím.


Samotný průvodce je pak sestaven tak, aby jej mohly členské asociace FIFA rovnou používat jako nástroj pro podporu implementace rámce klubových licencí pro své ženské fotbalové soutěže řídit a skládá se z několika kroků ve formě doporučení, kterými se mohou členské asociace při nastavování svých klubových licenčních systémů řídit. Mimo těchto základních pravidel pak obsahuje i další kroky, jejichž cílem je umožnit ligám udržovat jejich klubové licenční struktury na sezónním základě bez nutnosti zásadních změn.


Abychom mohli porozumět důležitosti tohoto dokumentu, je potřeba se nejdřív zaměřit na to, co je to vlastně klubové licencování. V podstatě se jedná o nástroj používaný členskými asociacemi ke zvyšování standardů v klíčových a strategických oblastech fotbalových klubů, když mezi tyto oblasti se nejčastěji řadí sport samotný, infrastruktura, administrativa či právní a finanční stránka fungování klubu. Kluby musí přitom splnit soubor daných kritérií, aby následně mohly získat licenci a byly tak způsobilé se účastnit dané klubové soutěže.


Výhod klubových licencí je samozřejmě nespočet, musí však být národními asociacemi řádně implementovány a dodržovány. Mezi ty největší výhody lze zařadit např.:

  • zvýšení důvěry a integrity klubů;

  • posílení integrity soutěží;

  • zvýšení finanční stability klubů;

  • zvýšení úrovně profesionality ve vedení klubů;

  • zvýšení počtu týmů pro rozvoj mládeže a ostatních hráčů;

  • podpora finanční transparentnosti klubů

I přes to, že implementaci klubového licenčního systému nelze aplikovat na všechny případy jednotně, poskytuje průvodce ilustraci ideální administrativní struktury toho, jak lze licenční systém nastavit a aplikovat v rámci každé členské asociace.

Obecně se tvorba licenčního systému skládá ze dvou základních částí - nastavení systému (1. část) a následně jeho implementace (2.část), když v rámci obou fází je potřeba činit malé dílčí kroky tak, aby vše probíhalo hladce a dle nastaveného plánu.


ČÁST 1: NASTAVENÍ SYSTÉMU

Průvodce detailně poskytuje doporučení pro všechny dílčí kroky, které spadají pod první část nastavení licenčního systému. Uvádí tak například šablonu základního rozpočtu pro takové nastavení, klíčové složky odpovědnosti licenčního manažera a oblasti, ve kterých by měl klub jmenovat odborníky na specifická licenční kritéria.


První část dále národním asociacím doporučuje zjistit a prověřit reálný stav klubů a na základě toho následné stanovit realistická kritéria a to ve všech klíčových oblastech pro každý klub, který ženských soutěží účastní, tj. jedná se například o výše uvedenou infrastrukturu, sport, administrativu, finance či právní stránka věci.


Kromě výše uvedeného poskytuje průvodce i doporučení speciálně pro řídící orgány asociace a sice, aby při procesu zjištění stavu klubu postupovaly ve 4 fázích. V první fázi se tak například doporučuje, aby členská asociace vytvořila online průzkum, který by odrážel daná kritéria, která asociace po vytvoření pravidel hodlá do klubového licenčního systému implementovat. Následně by měl být tento průzkum distribuován do jednotlivých klubů, ve kterých zamýšlí národní asociace učinit průzkum. Ve třetí fázi jsou členské asociace vyzývány k osobním návštěvám klubů, otevřené diskuzi a zjištění poskytovaných podmínek ze strany klubů. V konečné čtvrté fázi se členským asociacím doporučuje vytvoření analýzy odpovědí na vytvořený dotazník a konečné zprávy, která by členské asociaci poskytla informace o aktuálním stavu každého klubu v analyzovaných oblastech.


Následující krok ve formě stanovení daných licenčních kritérií, které musí být ze strany klubů naplněny, považuje FIFA za stěžejní. Při této analýze je potřeba mít na paměti principy, které jsou pro členskou asociaci i mezinárodní fotbalové prostředí klíčové a zároveň na skutečnost, že implementací daných kritérií lze zároveň dosáhnout nově stanovených cílů a celkově zvýšit kvalitu soutěží. Neexistuje přitom žádný konkrétní a přesný limit na typ a počet kritérií, když ta mohou být i tak jednoduchá jako požadavek, aby měl klub své logo a webovou stránku nebo jít více do hloubky a zahrnout např. povinnost udržitelnosti (Německo brzo tato kritéria zavede). Při stanovení takových kritérií pak bývají ideálním výchozím bodem a inspirací kritéria stanovená fotbalovými konfederacemi (UEFA, CAF, CONMEBOL etc.)

Sedmý krok první fáze se zaměřuje na právní základ (dokument), ve kterém bude klubový licenční systém obsažen a zároveň na stanovení příslušných předpisů. Právní základ takového systému pak lze nalézt buď přímo ve stanovách členských asociací. Součástí stanov by pak měl být popis stanoveného cíle daného systému, pravomoc dané členské asociace tento systém nastavit a uplatňovat a dále odkaz na podrobnější národní klubové licenční předpisy. Jako alternativní možnost ke stanovám může být právní základ klubového licenčního systému obsažen ve smlouvě mezi kluby a MA.


V souvislosti s právní stránkou věci pak FIFA doporučuje zahrnout do licenčních předpisů několik "standardních kapitol", když se jedná například o rozsah aplikace pravidel, procesí pravidla, seznam sankcí, disciplinární pravidla atd. (viz. přehled níže)

Jakmile jsou vytvořeny licenční klubové předpisy, doporučuje FIFA přistoupit k jejich kontrolnímu přezkumu a to buď přímo ze strany FIFA či z strany příslušné konfederace. Následně je samozřejmě potřeba licenční klubové předpisy schválit příslušným orgánem národní asociace tak, aby mohly vejít v platnost.


V rámci osmého kroku první části vyzývá FIFA národní asociace k vytvoření online klubové licenční platformy za účelem zjednodušení a zefektivnění celého procesu pro všechny zúčastněné strany.


Pro lepší představu, jak by taková online licenční platforma mohla vypadat, předložila FIFA pro inspiraci jako příklad snímek obrazovky platformy, kterou již v minulosti vytvořila chilská národní fotbalová asociace.Další, v pořadí již devátá fáze, je zásadním krokem pro zajištění nezávislého a spravedlivého fungování klubového licenčního systému a to prostřednictvím vytvoření orgánu první instance ("First Instance Body - FIB") a zároveň orgánu odvolacího ("Appeals Body - FB"). Úkolem FIB by pak mělo být samotné určování, zda udělit či neudělit danému klubu licenci na základě stanovených kritérií a příslušné poskytnuté dokumentace, zatímco AB by měl mít na starost přezkum a rozhodování o odvoláních proti prvoinstančním rozhodnutím FIB.


Zásadním faktorem pro řádné fungování obou orgánů je jejich složení. Každý z nich tak musí mít nejméně tři členy, když nikdo z nich nesmí být spojen ani jinak propojen s žádným klubem, který je členem příslušné národní asociace. Neslučitelné je zároveň v členství v obou orgánech najednou, tedy v prvoinstančním i odvolacím orgánu. Samozřejmostí by měl být příslušné znalosti o jedné nebo více oblastech klubových licenčních kritérií, když FIFA v rámci svého průvodce důrazně doporučuje, aby byl alespoň jeden z členů každého orgánu právník, alespoň jeden kvalifikovaný účetní či auditor a zároveň alespoň jeden z členů architekt nebo alespoň někdo se zkušenostmi v infrastruktuře a stavebnictví. Konkrétní kritéria pro členy FIB a AB by pak měla stanovit příslušná konfederace.


Desátý a poslední krok 1. části (nastavení systému) se soustředí na organizaci workshopů s kluby, v rámci kterých by měly být členské asociace schopné představit a prezentovat klubům nově vytvořený systém. Tyto workshopy by se měly zaměřit na diskusi o tématech souvisejících s obecnými aspekty nového klubového licenčního systému ale také například na poskytnutí přehledu o vytvoření online platformy či na samotné podávání žádostí k získání klubové licence.


ČÁST 2: IMPLEMENTACE SYSTÉMUV případě druhé fáze - implementace klubového licenčního systému, doporučuje FIFA postupovat celkem v osmi krocích. Za prvé národním fotbalovým asociacím doporučuje, aby vytvořily a schválily rozpočet pro implementaci systému, když samotná implementace by měla mít povahu dobře strukturovaného a naplánovaného projektu. Rozpočet je totiž navíc často tématem, se kterým se mnoho členských asociací po celém světě negativně potýká a při nastavování a plnění rozpočtu je tak potřeba vzít i další doplňkové faktory a aspekty, mezi které patří například plat licenčního manažera, návštěvy klubů, kancelářské vybavení včetně technologií, workshopy s kluby atd.


Jakmile je vytvořen návrh rozpočtu, měl by být schválen vrcholným managementem národní asociace. Následně mohou řídící orgány přejít k druhému kroku, který spočívá v organizaci setkávání s kluby, když dle doporučení FIFA by k těmto společným setkáním mělo docházet neprodleně po zahájení licenčního procesu.


V rámci třetího kroku, jež je považován za zahájení tzv. základního procesu, odešle klubový licenční manažer dopis všem klubům které mají zájem o licenci žádat. Obsahem tohoto dopis by měl být přehled soutěží, pro které je licence vyžadována, a zároveň výzva klubům k podání žádostí. Následující graf zobrazuje postup v rámci základního procesu, dle kterého by se národní asociace měly dle FIFA řídit:Po obdržení přihlášek přichází na řadu čtvrtý krok, který se skládá z jejich kontroly po administrativní stránce a zároveň znovu z návštěv klubů. Jedním z nejdůležitějších úkolů licenčního manažera je tak ověřit pravdivost informací poskytnutých ze strany klubů a jejich soulad se skutečností prostřednictvím návštěv v sídle klubů, na stadionech, přilehlých zařízeních atd. Po provedení kontroly jsou kluby informovány o výsledku tohoto šetření, když následně je provedeno posouzení i ze strany FIB, na základě kterého je vydáno rozhodnutí o udělení či neudělení licence, které je následně oznámeno daným klubům. Pokud je pak klubu udělena licence a kvalifikoval se do dané soutěže na základě svých sportovních zásluh, nic mu nebrání se takové soutěže zúčastnit. Naproti tomu pokud je žádost o udělení licence zamítnuta, není klub způsobilý se soutěže účastnit a to bez ohledu na sportovní výsledky.


Šestý krok implementační části se týká realizace odvolacího procesu v případě, že klub nesouhlasí s rozhodnutím FIB. Takové odvolání může klub podat ve stanovené lhůtě s uvedením důvodu(ů) svého odvolání. AB následně odvlání posoudí a buďto odvolání nevyhoví a klub tak licenci s konečnou platností nezíská. Pokud však AB sezná odvolání za důvodné a vyhoví mu, klub licenci navzdory prvoinstančnímu rozhodnutí licenci obdrží a bude se tak moci dané soutěže zúčastnit.


Sedmým krokem druhé části je vytvoření srovnávací zprávy klubů. Tao zpráva pak může klubům sloužit jako návod a porovnání s ostatními kluby a poskytnout tak vhled do reality ženského fotbalu v dané zemi. Obsah zprávy se může týkat oblastí jako je fotbal mládeže, trenérství, stadionů a fanoušků, hráček, administrativních pracovníků, financí, otázky vlastnictví klubů atd.


Posledním krokem implementační části je opět organizace workshopů a revize nastaveného systému se všemi zainteresovanými stranami. Tyto workshopy by měly sloužit jako pomoc klubům s jakýmikoliv překážkami, se kterými se v souvislosti s licenčními kritérii setkají, ať už se jedná o infrastrukturu či o finanční či právní záležitosti. Zároveň lze od klubů získávat informace a zpětnou vazbu která může být přínosná ve smyslu vylepšení fungování již nastaveného systému.


Zatímco v rámci mužského fotbalu pracuje FIFA na vylepšení stávajících klubových licenčních systémů neustále a v podstatě nepřetržitě, tento nový a zcela jedinečný průvodce klubovým licencováním v ženském fotbale je klíčovým krokem k tomu, aby mohly členské asociace urychlit růst a kvalitu ženského fotbalu na svém území a zvýšit tak jeho kvalitu a popularitu obecně a lze ho tak považovat za velký krok vpřed.


20 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page