top of page
Vyhledat
  • barastrakova

Už žádný střet zájmů? FIBA představila nová pravidla pro své pro agenty

S příchodem roku 2022 vstoupily v platnost nová pravidla upravující činnost licencovaných agentů FIBA (Fédération International de Basketball). Hlavním účelem provedených změn pak - dle samotné mezinárodní federace, bylo nastavit přísnější pravidla v rámci střetu zájmů, ale bylo uskutečněno i pár dalších úprav, které bychom rozhodně neměli přehlédnout. Tyto změny tradičně vyprovokovaly mezi agenty mnoho reakcí a já bych se jim tak v následujícím textu ráda věnovala více do detailu.


V první řadě bych ráda zmínila, že se poměrně značně změnila struktura samotných FIBA Agent's Regulations (jež jsou součástí FIBA International Regulations - Book 3, Players and Officials) [1], - viz. tabulka níže. Mimo menší změny v podobě prohození pořadí jednotlivých kapitol byla přidána kapitola nová nesoucí název Střet zájmů, což pouze potvrzuje důležitost a význam, který tomuto tohoto tématu FIBA přikládá.Pokud budeme mluvit konkrétně o jednotlivých změnách, ráda bych začala otázkou exkluzivity a výhradním zastoupením. Dle nových pravidel totiž zastupování hráče více než jedním FIBA licencovaných agentem již není disciplinárním přestupkem. [2] Dřívější pravidlo dle kterého mohl hráč využít služeb pouze jednoho agenta tak bylo vypuštěno, což otevírá hráčům a agentům dveře ke smlouvám o nevýhradním zastoupení. Zároveň bylo nově vypuštěno pravidlo, jež zakazovalo agentům kontaktovat ty hráče, kteří byli zavázáni smlouvou s jiným agentem, za účelem porušení této smlouvy [3]. Tato situace může být samozřejmě vyřešena ustanovením zaručující výhradní zastoupení, na druhou stranu je otázkou, zda bude BAT v rámci možných sporů považovat tato ustanovení za platná a zavazující[4].


Další podstatnou změnou je, že se vstupem nových pravidel v platnost mají obě strany smlouvy - tedy ať už agent nebo hráč, možnost ukončení smlouvy o zastoupení kdykoliv bez udání důvodu s 30-ti denní výpovědní lhůtou[5]. Soudě dle znění tohoto ustanovení tak žádná ze stran smlouvy nebude k takovému ukončení smlouvy potřebovat důvod, pokud splní podmínku zaslání písemné výpovědi spolu výpovědní lhůtou. Toto pravidlo tak jde proti dosavadní judikatuře, dle které smluvní strana může ukončit smlouvu, ale následně je právě na této smluvní straně, aby dokázala důvody, které jí k takovému mimořádnému vypovězení smlouvy opravňovaly[6].


Dále se dostávám k již dříve zmíněnému střetu zájmů. Nejdůležitějším ustanovením je nový článek 298, jež vyjmenovává situace, kterým by se měl licencovaný agent FIBA vyhnout, aby do nežádoucího střetu zájmů nedostal.


V prvním odstavci tohoto ustanovení je obsaženo základní pravidlo, jež bylo součástí předchozích předpisů - agent nesmí zastupovat či dávat rady více než jedné ze stran v rámci jedné transakce[7].


Novinkou je však pravidlo obsažené v následujícím odstavci b), které zakazuje agentům přijímat odměnu za zastupování od kohokoliv jiného, než od klienta. V praxi to znamená, že to bude hráč, kdo bude povinen zaplatit agentovi a odměna agenta tak bude odečtena z jeho vlastní odměny[8]. To s největší pravděpodobností ovlivní celý proces vyjednávání podmínek, jelikož hráči zřejmě nebudou příliš ochotni se vzdát části své vlastní dojednané odměny. Další otázkou je, jak bude vypadat splátkový kalendář, když si nedokážu představit hráče, který by dobrovolně odevzdal agentovi poměrnou část své první výplaty a provize tak nejspíš bude muset být splacena v několika splátkách.


Nicméně par. 298 d) dovoluje agentovi uzavřít písemnou dohodu s třetí stranou - klubem, že tato třetí strana provede platbu na účet a jménem klienta - hráče [9]. FIBA však dále upozorňuje na to, že v případě platby na účet a jménem klienta- hráče, je to právě hráč, kdo zůstává vis-à-vis odpovědný v případě, kdy není částka plně splacena [8]. Tato skutečnost by mohla způsobit problémy v rámci eventuálních sporů, kdy odpovědnou osobou za případné nezaplacení odměny agentovi zůstane hráč. Klub tak dle mého názoru nebude mít žádnou motivaci poplatek skutečně zaplatit, když s největší pravděpodobností nebude tím, po kterém budou peníze v případě sporu vymáhány.


V neposlední řádě zakazuje paragraf 298 agentům zastupovat nebo radit klubům v jakékoliv transakci, pokud již zastupují kteréhokoliv hráče, jež v je v daném klubu registrovaný a aktivně v něm působí[9].Odhlédneme-li od problematiky střetu zájmů, tak nové předpisy - dle slov samotné FIBA - v rámci zachování spravedlnosti, stanovují licencovaným agentům FIBA práva, která náleží právě pouze licencovanému agentovi FIBA. Pouze agenti s licencí FIBA pak mohou požádat FIBA o pomoc při výkonu rozhodnutí BAT ve prospěch svého klienta nebo získat pomoc FIBA při výkonu rozhodnutí BAT ve svůj vlastní prospěch [10].

V neposlední řadě vzala FIBA v úvahu skutečnost, že v mnoha případech mezinárodních přestupů chybí zmínka o agentovi, který hráče při vyjednávání přestupu zastupoval. V reakci na to tak FIBA uložila národním členským federacím a klubům poskytnout FIBA správné jméno agenta (agentů) hráče. Národní členské federace tak musí zajistit, aby byly správné informace nahrány do online systému FIBA, když zadání nesprávných údajů povede k sankcím.


Jak bylo zmíněno na začátku tohoto textu, nová pravidla vyvolala rozličné reakce. Z mého úhlu pohledu nehovoří nová pravidla nijak významně ve prospěch agentů - kteří mimochodem platí FIBA nemalé roční poplatky. Na druhou stranu bychom neměli zapomenout na skutečnost, že nejdůležitější částí skládačky jsou hráči, kteří by měli být chráněni všemi dostupnými prostředky. Jak budou nová pravidla fungovat a jakým způsobem ovlivní prostředí basketbalu se tak dozvíme až časem dle toho, jak se zaběhnou v praxi a zároveň jak se na nová pravidla bude dívat BAT v rámci arbitráže.

ZDROJE:

[1] FIBA Internal Regulations 2022, Book 3: Players and Officials: https://www.fiba.basketball/internal-regulations/book3/players-and-officials.pdf

[2] FIBA Internal Regulations 2018, Book 3: Players and Officials, par. 323

[3] FIBA Internal Regulations 2018, Book 3: Players and Officials, par. 316 e)


[4] Sports Business Secret Podcast : https://open.spotify.com/episode/6ikaODR3TxG1gd7WxGlKxr?si=qM5ww5SjSWaDLpMUluwYwg


[5] FIBA Internal Regulations 2022, Book 3: Players and Officials, par. 320


[6] Rozhodnutí BAT: BAT 0541/14


[7] FIBA Internal Regulations 2018, Book 3: Players and Officials, par. 298 a)


[8] FIBA Internal Regulations 2018, Book 3: Players and Officials, par. 298 b)


[9] FIBA Internal Regulations 2018, Book 3: Players and Officials, par. 298 d)


[10] FIBA Internal Regulations 2018, Book 3: Players and Officials, par. 298 c)


[11] FIBA Internal Regulations 2018, Book 3: Players and Officials, par.316


[12] FIBA Internal Regulations 2018, Book 3: Players and Officials, par. 297

34 zobrazení0 komentářů
bottom of page